ด่วน ! ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง กำหนดขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล 5,000 บาท ต่อธุรกรรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี

พร้อมกับการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์รวมถึงได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ การติดตามพัฒนาการตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านมาก.ล.ต. พบว่าคริปโตเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือกิจการใดๆที่จะรองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจึงมักเป็นเพียงการเก็งกำไร

และด้วยราคาที่มีความผันผวนสูงทำให้อาจมีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไปอย่างไรก็ดีกลไกการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีในปัจจุบันยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ซื้อขายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูงอื่นๆในตลาดทุนที่มีการกำกับดูแลการให้ข้อมูลที่เข้มงวดกว่า

นอกจากนี้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศมีทิศทางที่จะเปิดให้ผู้ลงทุนที่มีความสามารถรับความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยจำกัดการเข้าถึงการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จึงได้เสนอหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้การกำกับดูแลที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบหลักการดังกล่าวก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการที่ได้รับความเห็นชอบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

     1.ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซี จะต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนเนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไปพร้อมกับการแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม (basic asset allocation) ให้ลูกค้าทราบก่อนใช้บริการโดยมีข้อความดังนี้

“คริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้มีการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตามกฎหมายของประเทศไทยและมีราคาผันผวนสูงโดยอาจไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับท่านอาจสูญเสียเงินของท่านทั้งจำนวน”

ทั้งนี้ข้อความคำเตือนดังกล่าวต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีความคมชัดและให้พิจารณาเลือกใช้โทนสีที่มีความแตกต่างจากสีพื้นหลังหรือใช้ตัวอักษรหนา

     2.ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท (ยกเว้นโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตามพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯเช่นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) เป็นต้นเนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด)

โดยการพิจารณามูลค่าจะพิจารณาจากการซื้อด้วยเงินบาทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่รวมถึงการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมกันนี้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทราบถึงการกำหนดมูลค่าการซื้อขายต่อธุรกรรมขั้นต่ำตามหลักการข้างต้นด้วย

ที่มา : sec

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=835  ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Facebook
Twitter
LinkedIn